היטל השבחה

היטל השבחה מהו?
היטל השבחה הוא תשלום חובה (מס) הנדרש מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי הוועדה המקומית לאחר שזו אישרה תוכנית בנין עיר (תב"ע) המשביחה את שווי המקרקעין שלו. היטל השבחה יחול גם במועד אישור שימוש חורג, מתן הקלה או בדרך אחרת בה תיווצר השבחה למקרקעין (להלן:"מועד המימוש").
שיעור היטל ההשבחה הוא מחצית (50%) מגובה ההשבחה שחלה במקרקעין (על ההיטל חל מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה לפי שיעור העליה הנמוך ביניהם במועד התשלום).
 
איך נקבע גובה המס והאם ניתן לערער עליו?
גובה המס שיש לשלם נקבע ע"י שמאי מקרקעין במועד המימוש. השמאי ממונה ע"י הועדה המקומית ועורך שומה פרטנית למקרה הנדון. בדרך כלל הועדות עובדות עם מספר שמאים קבועים, הבקיאים בחומר המקצועי ובפסיקה הרלוונטית.
עפ"י תיקון 84 שנכנס לתוקף בשנת 2009, ניתן לערער על גובה המס.
 
היות ושומות המס המגיעות משמאי הועדה משלבות סוגיות תכנוניות, כלכליות ומשפטיות, מומלץ להפנות את דרישת הועדה לשמאי מקרקעין שיבקר את השומה ויבחן את סבירותה.
גם אם מדובר על סכומי כסף זניחים באופן יחסי, כדאי להיוועץ במומחה, ויתכן כי גם לא יהיה צורך לשלם סכום זה.
 
על מי חלה חבות בהיטל השבחה?
המס חל על בעל המקרקעין במועד אישור ההשבחה. במקרה של חכירה, ישלם החוכר את ההיטל (בכפוף להסכם שנחתם מול הרשות ותנאיו).
 
מה לעשות במועד קבלת דרישת תשלום היטל השבחה?
בראש ובראשונה - להזדרז! בתוך ועד 45 ימים ממועד קבלת דרישת התשלום ניתן לערור לפני ועדת ערר לפיצויים (במידה ומדובר במחלוקת משפטית) או לחילופין להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע (לפי תיקון 84) ובהמשך לפנות לשמאי מקרקעין אשר יציג טענותכם מול השמאי המכריע.
גם אם הטענה העיקרית היא משפטית, מומלץ להגיש בקשה למינוי שמאי מכריע, במידה והטענה המשפטית לא תתקבל.
 
האם ניתן לערער על קביעת השמאי המכריע?
כן! ניתן לפנות לועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום המצאת ההחלטה של השמאי המכריע.
ועדת הערר רשאית לפנות ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין בבקשה שימנה שמאי מייעץ אשר יגיש לוועדת הערר חוות דעת בכתב בעניין הנוגע לערר.